24.2.2019

POUČENÍ O PRÁVU K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost carpkapr.cz., Nevanova 1050/11, 163 00 Praha 17-Řepy, email: nfo@carpkapr.cz, tel.: +420 732 707 287 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Nevanova 1050/11, 163 00 Praha 17-Řepy, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený Formulář pro odstoupení pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2.
Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás v souvislosti s úhradou vraceného zboží obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).
  Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  Platbu vrátíme bez zbytečného odkladu po obdržení vráceného zboží.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  • Převzetí zboží
   Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete na adresu Nevanova 1050/11, 163 00 Praha 17-Řepy nebo je předejte osobně po telefonické domluvě na čísle +420 732 707 287. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  • Náklady spojené s vrácením zboží
   Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  • Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
   Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.